Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2017

15:05
3896 c3f1 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaszydera szydera
15:04
4523 e4a7 390
Fiodor Dostojewski "Zbrodnia i kara"
15:03
5923 7042 390

who-:

Photographs of Icelandic volcanoes by Marcel Musil

Reposted frombitner bitner viaszydera szydera
15:03
- I zostałem, jak ten idiota, jej przyjacielem. Wiesz, co to znaczy? Że chciałem być blisko niej, ona mnie też, ale nasze: "blisko" oznaczało coś zupełnie innego. Ja miałem do tego niestworzone ilości czasu, siły, a dziś nawet twierdzę, że i masochizmu. 
Widziałem potem kilku innych, młodych, zaciekawionych, zwabionych jej podskórnym płomieniem. Widziałem, jak się puszą, jak się starają - najpierw zwrócić jej uwagę, potem rozłożyć jej nogi. Widziałem te umizgi i myślałem sobie... nie - ja wiedziałem - że ona tak nie lubi. Że lubi coś innego. Że to ją zniesmacza, że coś innego ją rani, że ją nudzi, albo kompletnie nie interesuje. Mogłem sobie wyobrazić jej reakcje, słowa, mechanizmy obronne. Mogłem. Skatalogowałem sobie ją w mojej głowie. 
Znałem ją. Znałem ją w sposób, w jaki nie znał jej nikt inny. Poświęciłem na to czas, który nigdy wcześniej nie miał dla mnie takiego znaczenia. Poznałem ją. Byłem w niej, częścią niej. Chciałem dla niej najlepszego, co oznaczało mnie, ale też zupełne przeciwieństwo mnie.
— Myślenie jest erotyczne
Reposted frompinkdress pinkdress viaszydera szydera
15:00
6234 f9d1 390
Reposted fromfuckblack fuckblack viaszydera szydera
15:00
6250 e520 390

redlipstickresurrected:

Rafał Bujnowski - (Polish, b. 1974, Wadowice, Poland) - Untitled from Nocturne (Graboszyce) series, 2012-2013  Paintings: Oil on Canvas

Reposted fromsimonsayer simonsayer viaszydera szydera
14:59
8751 cae1 390
Reposted fromdesinteressement desinteressement
14:58
5406 88da 390
14:58
4584 99fb 390
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viaszydera szydera
14:56
7082 5efc 390
Reposted fromtwice twice viaszydera szydera
14:56
0536 36c5 390

The Souls of Acheron (detail) Adolf Hirémy-Hirschl, 1898

Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
14:55
Dzisiaj myśląc o niej, odnoszę wrażenie, jakby narastał w niej jakiś ledwo wyczuwalny lęk, że nieuchronnie zbliża się koniec. Nigdy mnie jednak nie spytała, co z nami będzie, jakby wiedziała, że nie ma na takie pytanie odpowiedzi, że przyszłości nikt nikomu nie może obiecać.
— Wiesław Myśliwski, Ostatnie rozdanie
Reposted fromgatheringstorm gatheringstorm viaszydera szydera
14:42
14:42
3575 e608 390
Leila Jeffreys
11:01
1322 a15b 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
11:01
4932 e1d7 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaszydera szydera
10:59
3210 fe76 390
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
10:58
4639 39ac 390
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaszydera szydera
10:57
Kobieta to jej problemy i pasje, a jeśli nie ma pasji, to jest jednym wielkim problemem.
— Pewien mądry człowiek
Reposted fromKisune Kisune viaszydera szydera
10:57
Jest druga rano. Godzina tęsknoty za ludźmi, którzy nie tęsknią za nami.
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl